برنامه کلاسهای دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۳/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۰۴/۱۲/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۰۵/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۰۶/۱۲/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۰۷/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۰۸/۱۲/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۱۰/۱۲/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

برنامه کلاسهای دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۹/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۲۰/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۲۱/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه۲۳/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۲۴/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

شنبه۲۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۷

 

یکشنبه۲۷/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

برنامه کلاسهای دوره۸۹(ازتاریخ۶/۱۱/۹۸الی۱۲/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۵/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۰۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۰۷/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

سه شنبه۰۸/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۱۰/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

 

شنبه۱۲/۱۱/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

۷

 

یکشنبه۱۳/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

برنامه کلاسهای دوره۸۸(ازتاریخ۱۷/۱۰/۹۸الی۲۳/۱۰/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زهرا شیخ آرایشگاه ۰۹۱۹۷۰۱۲۲۹۵ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

فرشاد اکبری // ۰۹۳۹۸۴۱۱۳۳۰ // *      
 

۳

محمد حسین محمدی // ۰۹۳۵۶۶۹۶۲۷۶ // *      
 

۴

ولی نظری رستوران ۰۹۱۲۸۲۸۲۰۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال     *  
 

۵

غفور رستگاری تهیه غذا ۰۹۱۰۴۳۲۵۱۲۹ //     *  
 

۶

سیدمهدی رحمدل // ۰۹۱۲۴۰۹۳۱۱۹ // *      
 

۷

محمد حسن علی محمدی // ۰۹۳۶۷۱۴۲۲۷۵ // *      
 

۸

قربان محمد رستگاری // ۰۹۱۲۳۸۰۱۹۷۴ // *      
 

۹

محمدرضا ماکوئی اغذیه فروشی ۰۹۱۲۷۳۹۴۰۰۱ // *      
 

۱۰

امیرحسین خواجه // ۰۹۱۹۸۶۱۳۷۰۵ // *      
 

۱۱

احمد رضائی حقیقت کبابی ۰۹۱۹۱۳۵۷۳۸۵ // *      
 

۱۲

اسد حصاری // ۰۹۳۳۴۴۱۷۰۹۶ //     *  
 

۱۳

خالد جزنی طباخی ۰۹۱۸۷۸۳۲۳۹۸ // *      
 

۱۴

محسن شیرمحمدی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۹۷۷۷۴۹ //     *  
 

۱۵

مصطفی عارفخانی // ۰۹۳۹۳۵۵۰۱۲۸ // *      
 

۱۶

مجید پاشامحمدی // ۰۹۱۲۳۳۴۴۹۱۰ // *      
 

۱۷

خلیل محوزاده دیریک // ۰۹۱۲۵۰۱۱۷۶۶ //     *  
 

۱۸

محمد آمارلو فروشگاه کورش ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *      
 

۱۹

یداله مومنی // ۰۹۹۰۲۹۴۹۴۷۶ // *      
 

۲۰

محمد دهقانی پور کارگاه حلواسازی ۰۹۱۶۸۶۵۲۶۸۵ // *      
 

۲۱

پژمان صفرپور مرغ فروشی ۰۹۱۴۷۰۹۵۱۱۰ // *      
 

۲۲

امید رضائی زیناباد نانوائی ۰۹۱۲۲۷۹۵۳۱۹ // *      
 

۲۳

سید مرتضی امیری // ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۴

باقر تقی زاده // ۰۹۱۹۲۲۳۱۵۵۷ //     *  
 

۲۵

راضیه احسانی سبزی خردکنی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۲ // *      
 

۲۶

سمیه رحمانی آببجهان // ۰۹۳۸۳۳۸۹۵۸۰ // *      
 

۲۷

مسلم چرمی // ۰۹۲۱۲۳۷۶۳۷۳ // *      
 

۲۸

معصومه بوجارنژاد // ۰۹۱۹۷۶۱۴۷۱۹ // *      
 

۲۹

نیره غروبی لوازم قنادی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۲ // *      
 

۳۰

احمد میرزاکریمی قنادی ۰۹۱۹۶۴۱۸۱۴۰ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

محسن صیاد شیرکش رستوران ۰۹۱۲۳۹۵۰۴۰۷ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

هاشم صدهزاری سوپرمارکت ۰۹۱۲۵۷۱۱۳۴۰ //   * *  
 

۳

ابوالفضل میرزانژاد فروشگاه کورش ۰۹۱۹۵۳۸۳۳۵۸ //   *    
 

۴

مسعود بخششی چایخانه ۰۹۲۱۲۰۶۳۳۲۶ //   *    
 

۵

حمید جلیلوند لبنیاتی ۰۹۱۲۵۹۰۰۵۹۳ //   *    

برنامه کلاسهای دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۶/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۷/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۱۸/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۱۹/۰۹/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۰/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۱/۰۹/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۲۳/۰۹/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

ممتحنین

برنامه کلاسهای دوره ۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۲۸/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۲۹/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۳۰/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۲/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۳/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۴/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۵/۰۹/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۸/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۹/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۲۰/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۲۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۳/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

برنامه کلاسهای دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

چهارشنبه۰۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

پنجشنبه۰۹/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

شنبه ۱۱/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

یکشنبه۱۲/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

دوشنبه۱۳/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

سه شنبه۰۴/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

برنامه کلاسهای دوره۸۱(از۰۹/۷/۹۸الی۱۵/۷/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۱آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۰۹/۰۷/۹۸الی۱۵/۰۷/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۰۹/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۱۰/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۱۱/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۱۳/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۱۴/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۱۵/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۱۶/۰۷/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره ۸۰(۰۲/۰۷/۹۸الی۰۸/۰۷/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۰۲/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۰۳/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۰۴/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۶/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۷/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۹/۰۷/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان