برنامه کلاسهای دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۶/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۷/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۱۸/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۱۹/۰۹/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۰/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۱/۰۹/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۲۳/۰۹/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

ممتحنین

برنامه کلاسهای دوره ۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۲۸/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۲۹/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۳۰/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۲/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۳/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۴/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۵/۰۹/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۸/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۹/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۲۰/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۲۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۳/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

برنامه کلاسهای دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

چهارشنبه۰۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

پنجشنبه۰۹/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

شنبه ۱۱/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

یکشنبه۱۲/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

دوشنبه۱۳/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

سه شنبه۰۴/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

برنامه کلاسهای دوره۸۱(از۰۹/۷/۹۸الی۱۵/۷/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۱آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۰۹/۰۷/۹۸الی۱۵/۰۷/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۰۹/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۱۰/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۱۱/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۱۳/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۱۴/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۱۵/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۱۶/۰۷/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره ۸۰(۰۲/۰۷/۹۸الی۰۸/۰۷/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۰۲/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۰۳/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۰۴/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۶/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۷/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۹/۰۷/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۷۹(۱۶/۶/۹۸الی۲۴/۶/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۷۹آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۱۶/۰۶/۹۸الی۲۴/۰۶/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه ۱۶/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۷/۰۶/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

چهار شنبه۲۰/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

 

پنجشنبه۲۱/۰۶/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

شنبه۲۳/۰۶/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

۶

 

یکشنبه۲۴/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا

 

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۷

 

 

 

دوشنبه۲۵/۰۶/۹۸

 

 

ممتحنین

 

ازساعت۹الی۱۰صبح

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۷۸(از۴/۶/۹۸الی۱۰/۶/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۷۸آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۰۴/۰۶/۹۸الی۱۰/۰۶/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

دوشنبه ۰۴/۰۶/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

سه شنبه۰۵/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

چهارشنبه ۰۶/۰۶/۹۸

مهندس اسماعیلی  

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

۴

 

پنجشنبه۰۷/۰۶/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

شنبه۰۹/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

یکشنبه۱۰/۰۶/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۷

 

دوشنبه۱۱/۰۶/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۷۷(از۱۹/۰۵/۹۸الی۲۶/۰۵/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه ۱۹/۰۵/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۲۰/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

سه شنبه۲۱/۰۵/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۴

 

 

چهارشنبه۲۳/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۵

 

 

پنجشنبه۲۴/۰۵/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

 

۶

 

شنبه۲۶/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۷

 

 

 

دوشنبه۲۸/۰۵/۹۸

 

 

ممتحنین

 

ازساعت۹الی۱۰صبح

 

 

 

 

 

برنامه کلاسهای دوره۷۶(۰۱/۰۵/۹۸الی۰۸/۰۵/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۷۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۰۱/۰۵/۹۸الی۰۸/۰۵/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۰۱/۰۵/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۰۲/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۰۳/۰۵/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

یکشنبه۰۶/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

دوشنبه۰۷/۰۵/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

سه شنبه۰۸/۰۵/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

چهارشنبه۰۹/۰۵/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان