گواهینامه های صادرشده دوره۱۰۱(مورخه۲۷/۸/۱۳۹۹)

گواهینامه های صادر شده دوره ۱۰۱(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه۲۷/۸/۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
غیرحضوری

۱ حسن حبیب الهی // ۰۹۱۹۳۰۲۹۱۸۳ // *

۲ عطا یاسنی انبار نگهداری مواد غذائی ۰۹۱۲۳۴۷۲۷۷۳ // *

۳ مریم گل زبان مرکزنگهداری سالمندان ۰۹۳۷۷۹۹۳۵۳۳ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۱۰۱(مجازی)۲۰/۸/۱۳۹۹

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۱۰۲(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه۲۰/۸/۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
غیرحضوری

۱ زینب تقی زاده فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۲۸۴۴۳۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *

۲ حسن حبیب الهی // ۰۹۱۹۳۰۲۹۱۸۳ // *

۳ علی چهار لنگ فروشگاه کوروش ۰۹۰۱۵۵۷۲۰۲۱ // *

۴ مجتبی جعفری مرکز عرضه مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۳۰۰۲۴۳ // *

۵ عطا یاسنی انبار نگهداری مواد غذائی ۰۹۱۲۳۴۷۲۷۷۳ // *

۶ مریم گل زبان مرکزنگهداری سالمندان ۰۹۳۷۷۹۹۳۵۳۳ // *

۷

۸

۹

۱۰

گواهینامه های صادره دوره۹۱

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۳

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۴

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۵

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۶

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۷

پریسا کرمی // ۰۹۱۲۶۸۳۹۵۴۶ // *      
 

۸

حسین نورمحمدزاده سوپرمارکت ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۹

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۰

علی حسین زاده فرد // ۰۹۱۲۳۴۸۷۵۶۹ // *      
 

۱۱

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۲

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۳

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۶

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۷

حسین کرمی بستنی فروشی ۰۹۱۲۵۶۳۴۷۶۵ // *      
 

۱۸

مهدی علی عباسی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ // *      
 

۱۹

محمد عباسلو نانوائی ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۰

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
۲۱

 

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۲

مریم عتیقی سبزی خرد کنی ۰۹۱۰۹۲۳۱۳۹۱ // *      
 

۲۳

حجت عراقی نانوائی ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۴

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۵

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۶

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۲۷

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    

برنامه کلاسهای دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۳/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۰۴/۱۲/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۰۵/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۰۶/۱۲/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۰۷/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۰۸/۱۲/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۱۰/۱۲/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

احمد اسپرهم // ۰۹۱۹۵۷۸۳۶۳۲ // *      
 

۳

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۴

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۵

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۶

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۷

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۸

صفرعلی ذوقی سوپرمارکت ۰۹۳۵۶۸۷۹۶۹۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۹

حسین نورمحمدزاده // ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۱۰

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۱

یعقوب رضائی // ۰۹۱۲۰۳۱۶۱۱۰ // *      
 

۱۲

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۳

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۴

سحر ابوالقاسمی فروشگاه جانبو ۰۹۱۹۸۸۷۰۷۸۰ // *      
 

۱۵

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۶

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۷

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۸

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۹

علی مظفر امند نانوائی ۰۹۱۹۴۱۴۱۵۰۴ // *      
 

۲۰

مرتضی ایزدی // ۰۹۱۰۰۱۳۵۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمد عباسلو // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۲

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
 

۲۳

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۴

حمید بقا کلیدبری // ۰۹۱۲۳۷۶۶۵۱۱ // *      
 

۲۵

علی عباس پور // // // *      
 

۲۶

حجت عراقی // ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۷

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۸

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۹

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۳۰

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۲

فاطمه عموئی مهدکودک ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    
 

۳

سعیده پیریائی

 

// ۰۹۳۳۳۶۱۰۵۶۰ //   *    
 

۴

فرزانه اکرمی رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۵

معصومه شکیبا فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۰۲۶۸۹۵ //   *

 

   

گواهینامه های صادره دوره۹۰

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ بهناز داشخانه ۰۰۱۱۷۳۹۶۴۹ آرایشگاه جدید-حضوری
۲ سیده زهراموسوی ۰۰۱۹۹۵۹۹۱۵ // //
۳ مریم پاخیره زن ۳۹۵۰۱۳۷۰۷۶ // //
۴ شهربانو ارغیانی ۰۷۸۰۱۹۰۶۲۹ // //
۵ حمیده نصیری ۲۰۶۳۷۸۱۵۳۲ // //
۶ بهروز رمضان پور ۰۶۷۰۱۶۸۴۰۸ فروشگاه کورش //
۷ معصومه نعمتی ۲۱۴۳۱۱۵۳۶۹ //         جانبو //
۸ حمید ضمیر نیا ۴۱۲۰۰۱۱۱۹۴ عطاری //
۹ صغرا طلوعی ۰۷۹۱۴۸۳۱۲۷ سبزی خردکنی //
۱۰ نادر حسینی ۳۲۴۱۰۵۲۶۱۳ رستوران //
۱۱ شهاب ایکاش ۲۷۴۱۸۳۹۰۶۹ // //
۱۲ محمد داوری ۳۴۶۹۰۸۲۳۴۵ تهیه غذا //
۱۳ حسین شیخ گودرزی ۰۰۶۹۵۶۲۶۸۷ تالار پذیرائی //
۱۴ حمیدرضا سلکی ۰۰۵۳۰۴۰۱۴۷ // //
۱۵ حمید رستا ۰۰۶۹۶۲۱۰۰۴ // //
۱۶ علی محمد کریم نیا ۵۶۲۹۸۴۶۴۱۸ نانوائی //
۱۷ امیررضا شفائی ۱۲۶۳۴۵۰۸۴۹ // //
۱۸ محمد عشقی ۱۰۶۲۸۵۵۱۰۸ // //
۱۹ علم اله کاظمی ۵۸۹۹۵۲۶۵۵۶ // //
۲۰ رضا عزیزی ۴۲۷۰۰۰۹۹۹۳ // //
۲۱ علی اسماعیلی ۰۹۱۹۸۵۰۲۶۱ // //
۲۲ محسن یگانگی ۰۰۵۳۶۵۲۰۱۰ آرایشگاه تمدیدی-حضوری
۲۳ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // //
۲۴ محمدرضا شکوری ۱۶۲۰۸۵۸۸۸۶ میوه فروشی //
۲۵ عشقعلی مهاجری ۶۰۳۸۷۹۳۷۵۵ قنادی //
۲۶ احمد کاظمی باروق ۱۴۶۶۳۵۶۴۸۰ سوپرمارکت //
۲۷ فاطمه عزتی تارقلی ۰۴۲۲۱۱۵۱۴۲ مهدکودک //
۲۸ عطیه عظیمی شهرستانی ۶۵۳۰۰۴۹۵۵۱ فروشگاه کورش جدید-غیرحضوری
۲۹ مهدی سیفی میرزائی ۴۰۶۰۳۵۴۸۵۶ //         // //   –  //
۳۰ مهدی موسوی فرد ۴۰۷۳۵۴۷۴۹۶ //         // //   –  //
۳۱ سجاد شبانی ۰۰۸۲۴۱۹۹۰۶ //         جانبو //   –  //
۳۲ فرشید عزیزی پیرمردی ۳۲۴۱۵۸۸۱۳۰ عطاری جدید-غیرحضوری

برنامه کلاسهای دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۹/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۲۰/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۲۱/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه۲۳/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۲۴/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

شنبه۲۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۷

 

یکشنبه۲۷/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

بهناز داشخانه آرایشگاه ۰۹۱۲۹۴۹۴۰۸۰ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

شهربانو ارغیانی // // // *      
 

۳

حمیده نصیری میرکلائی // // // *      
 

۴

سیده زهرا موسوی // // // *      
 

۵

مریم پاخیره زن // // // *      
 

۶

محسن یگانگی // ۰۹۱۲۳۸۵۴۹۹۶ // *      
 

۷

حسین شیخ گودرزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۳۰۸۱۳۵۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۸

حمیدرضا سلکی

 

// // // *      
 

۹

حامد رستا

 

// // // *      
 

۱۰

علی خزائی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۲۷ // *      
 

۱۱

نادر حسینی // // // *      
 

۱۲

شهاب ایکاش // // // *      
 

۱۳

بهروز عمرانی // ۰۹۱۲۴۷۰۵۹۰۲ //     *  
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

قاسم صدقی // ۰۹۳۸۸۷۷۰۷۰۷ // *      
 

۱۶

احمد کاظمی باروق سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۵۸۸۵۵۴ //     *  
 

۱۷

علیرضا عبادی فروشگاه کورش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *      
 

۱۸

بهروز رمضان پور // ۰۹۱۵۷۶۸۹۰۰۳ // *      
 

۱۹

محبوبه نعمتی // ۰۹۱۰۹۱۸۴۹۳۱ // *      
 

۲۰

حمید ضمیرنیا عطاری ۰۹۱۰۲۲۰۰۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمدرضا شکوری میوه فروشی ۰۹۱۹۱۹۱۱۱۰۸ //     *  
 

۲۲

امید اکبری

 

// ۰۹۱۹۵۰۹۱۳۲۵ // *      
 

۲۳

صغرا طلوعی

 

سبزی خرد کنی ۰۹۱۹۰۳۳۲۵۹۸ // *      
 

۲۴

موسی نجات پور نان فانتزی ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۵

امیر رضا شفائی // ۰۹۳۹۳۴۷۲۸۰۲ // *      
 

۲۶

علی اسماعیلی نانوائی ۰۹۱۲۷۹۷۴۰۷۶ // *      
 

۲۷

محمد عشقی // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۸

علم اله کاظمی // // // *      
 

۲۹

رضا عزیزی // // // *      
 

۳۰

محمد عباسلو // // // *      
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

عطیه عظیمی فروشگاه کورش ۰۹۲۱۴۷۴۷۸۸۹ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

مهدی موسوی فرد // ۰۹۳۸۱۳۳۲۱۸۴ //   *    
 

۳

مهدی سیفی میرزائی // ۰۹۳۳۶۴۲۸۶۸۰ //   *    
  لیلی فلاحتی

 

فروشگاه جانبو ۰۹۳۸۰۹۴۶۰۶۵ //   *    
 

۴

فرزام اکرمی

 

رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ //   *    
 

۵

فرشید عزیزپیرمردی

 

عطاری ۰۹۰۳۵۷۱۰۹۵۳ //   *    
 

۶

فاطمه عزتی تارقلی مهد کودک ۰۹۱۹۹۵۳۷۷۹۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۷

فاطمه عموئی گوهری // ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    

گواهینامه های صادره دوره۸۹

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ صفورا امیری ماربینی ۰۰۸۱۲۹۲۵۸۹ سفره خانه جدیدغیرحضوری
۲ پژمان صفرپور ۵۰۴۰۲۰۸۸۶۳ مواد پروتئینی //
۳ یاسمن رخشان ۰۰۱۵۰۸۲۰۸۳ مهدکودک //
۴ بهاره خانی زاده ۰۰۱۳۲۹۰۳۳۹ // //
۵ خدیجه ابراهیمی ۰۰۵۷۱۴۶۸۷۱ خانه سالمندان //
۶ فرشید شمس لاهیجانی ۰۰۵۳۵۶۶۴۹۱ // //
۷ مکرمه دارابی ۰۷۹۴۰۷۰۶۶۳ سوپرمارکت تمدیدی
۸ شیدا شمسی ۰۴۳۹۰۲۹۹۶۱ آرایشگاه //
۹ مهدیه خیرخواه ۰۰۶۱۸۱۷۶۳۹ // //
۱۰ یعقوب جمال زئی ۲۰۲۰۲۹۸۸۱۳ // //
۱۱ محمد نظفرامن ۰۰۵۹۷۵۰۵۱۰ نانوائی //
۱۲ علی اکبر درفکی ۰۷۹۱۲۸۳۸۷۹ قنادی //
۱۳ مهدی بیدخوری ۰۷۸۰۲۳۸۲۸۱ // //
۱۴ احمد میرزاکریمی ۰۴۳۰۰۱۴۰۹۰ // //
۱۵ احمد مزارعی روزبهانی ۴۱۲۰۲۳۷۹۱۵ عطاری //
۱۶ غفور رستگاری ۵۹۱۹۹۱۶۶۸۰ تهیه غذا //
۱۷ عباس خطیبی ۵۳۰۹۹۱۸۷۸۷ اغذیه فروشی //
۱۸ علی هنری مرادی پور ۳۳۵۸۹۴۵۳۱۶ // //
۱۹ میثم غلامی ۰۸۲۰۱۰۰۰۵۶ موادپروتئینی //
۲۰ فرحناز نکوهش ۰۰۱۶۰۵۲۲۰۱ // جدید حضوری
۲۱ محمد شفائی ۱۲۶۱۶۶۵۷۶۷ قنادی //
۲۲ بهاره محمد زاده ۰۰۲۲۹۴۲۴۲۶ فروشگاه کورش //
۲۳ فاطمه تیموری ۰۰۵۹۵۱۲۱۱۳ آرایشگاه //
۲۴ حسین فرزو ۰۰۱۵۱۴۹۳۴۱ // //
۲۵ بهنام اسدی ۶۰۱۰۰۰۵۷۱۱ نان فانتزی //
۲۶ محمدحسن علی محمدی ۰۵۵۹۸۶۵۱۷۱ تهیه غذا //
۲۷ سیدمهدی رحکدل ۰۰۶۱۱۵۸۸۰۱ // //
۲۸ مهران ثباتی هره دشت ۲۶۳۱۷۶۱۶۹۳ شیرینی پزی //
۲۹ مهدی اکبری ۰۰۱۰۲۸۶۳۲۲ میوه و تره بار //

برنامه کلاسهای دوره۸۹(ازتاریخ۶/۱۱/۹۸الی۱۲/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۵/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۰۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۰۷/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

سه شنبه۰۸/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۱۰/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

 

شنبه۱۲/۱۱/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

۷

 

یکشنبه۱۳/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان