اسامی آموزش گیرندگان دوره۱۰۱(مجازی)۲۰/۸/۱۳۹۹

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۱۰۲(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه۲۰/۸/۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
غیرحضوری

۱ زینب تقی زاده فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۲۸۴۴۳۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *

۲ حسن حبیب الهی // ۰۹۱۹۳۰۲۹۱۸۳ // *

۳ علی چهار لنگ فروشگاه کوروش ۰۹۰۱۵۵۷۲۰۲۱ // *

۴ مجتبی جعفری مرکز عرضه مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۳۰۰۲۴۳ // *

۵ عطا یاسنی انبار نگهداری مواد غذائی ۰۹۱۲۳۴۷۲۷۷۳ // *

۶ مریم گل زبان مرکزنگهداری سالمندان ۰۹۳۷۷۹۹۳۵۳۳ // *

۷

۸

۹

۱۰

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

احمد اسپرهم // ۰۹۱۹۵۷۸۳۶۳۲ // *      
 

۳

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۴

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۵

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۶

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۷

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۸

صفرعلی ذوقی سوپرمارکت ۰۹۳۵۶۸۷۹۶۹۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۹

حسین نورمحمدزاده // ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۱۰

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۱

یعقوب رضائی // ۰۹۱۲۰۳۱۶۱۱۰ // *      
 

۱۲

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۳

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۴

سحر ابوالقاسمی فروشگاه جانبو ۰۹۱۹۸۸۷۰۷۸۰ // *      
 

۱۵

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۶

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۷

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۸

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۹

علی مظفر امند نانوائی ۰۹۱۹۴۱۴۱۵۰۴ // *      
 

۲۰

مرتضی ایزدی // ۰۹۱۰۰۱۳۵۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمد عباسلو // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۲

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
 

۲۳

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۴

حمید بقا کلیدبری // ۰۹۱۲۳۷۶۶۵۱۱ // *      
 

۲۵

علی عباس پور // // // *      
 

۲۶

حجت عراقی // ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۷

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۸

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۹

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۳۰

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۲

فاطمه عموئی مهدکودک ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    
 

۳

سعیده پیریائی

 

// ۰۹۳۳۳۶۱۰۵۶۰ //   *    
 

۴

فرزانه اکرمی رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۵

معصومه شکیبا فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۰۲۶۸۹۵ //   *

 

   

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

بهناز داشخانه آرایشگاه ۰۹۱۲۹۴۹۴۰۸۰ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

شهربانو ارغیانی // // // *      
 

۳

حمیده نصیری میرکلائی // // // *      
 

۴

سیده زهرا موسوی // // // *      
 

۵

مریم پاخیره زن // // // *      
 

۶

محسن یگانگی // ۰۹۱۲۳۸۵۴۹۹۶ // *      
 

۷

حسین شیخ گودرزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۳۰۸۱۳۵۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۸

حمیدرضا سلکی

 

// // // *      
 

۹

حامد رستا

 

// // // *      
 

۱۰

علی خزائی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۲۷ // *      
 

۱۱

نادر حسینی // // // *      
 

۱۲

شهاب ایکاش // // // *      
 

۱۳

بهروز عمرانی // ۰۹۱۲۴۷۰۵۹۰۲ //     *  
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

قاسم صدقی // ۰۹۳۸۸۷۷۰۷۰۷ // *      
 

۱۶

احمد کاظمی باروق سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۵۸۸۵۵۴ //     *  
 

۱۷

علیرضا عبادی فروشگاه کورش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *      
 

۱۸

بهروز رمضان پور // ۰۹۱۵۷۶۸۹۰۰۳ // *      
 

۱۹

محبوبه نعمتی // ۰۹۱۰۹۱۸۴۹۳۱ // *      
 

۲۰

حمید ضمیرنیا عطاری ۰۹۱۰۲۲۰۰۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمدرضا شکوری میوه فروشی ۰۹۱۹۱۹۱۱۱۰۸ //     *  
 

۲۲

امید اکبری

 

// ۰۹۱۹۵۰۹۱۳۲۵ // *      
 

۲۳

صغرا طلوعی

 

سبزی خرد کنی ۰۹۱۹۰۳۳۲۵۹۸ // *      
 

۲۴

موسی نجات پور نان فانتزی ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۵

امیر رضا شفائی // ۰۹۳۹۳۴۷۲۸۰۲ // *      
 

۲۶

علی اسماعیلی نانوائی ۰۹۱۲۷۹۷۴۰۷۶ // *      
 

۲۷

محمد عشقی // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۸

علم اله کاظمی // // // *      
 

۲۹

رضا عزیزی // // // *      
 

۳۰

محمد عباسلو // // // *      
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

عطیه عظیمی فروشگاه کورش ۰۹۲۱۴۷۴۷۸۸۹ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

مهدی موسوی فرد // ۰۹۳۸۱۳۳۲۱۸۴ //   *    
 

۳

مهدی سیفی میرزائی // ۰۹۳۳۶۴۲۸۶۸۰ //   *    
  لیلی فلاحتی

 

فروشگاه جانبو ۰۹۳۸۰۹۴۶۰۶۵ //   *    
 

۴

فرزام اکرمی

 

رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ //   *    
 

۵

فرشید عزیزپیرمردی

 

عطاری ۰۹۰۳۵۷۱۰۹۵۳ //   *    
 

۶

فاطمه عزتی تارقلی مهد کودک ۰۹۱۹۹۵۳۷۷۹۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۷

فاطمه عموئی گوهری // ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۹(ازتاریخ۰۶/۱۱/۹۸الی۱۲/۱۱/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه تیموری آرایشگاه ۰۹۱۰۲۱۶۳۲۳۷ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

مهدیه خیرخواه // ۰۹۱۲۷۲۹۵۱۷۱ //     *  
 

۳

جمیله هاشمی // // // *      
 

۴

فرحناز نکوهش // // // *      
 

۵

ناهید شفیعی // // // *      
 

۶

شیدا شمسی // ۰۹۱۲۰۲۹۷۲۲۶ //     *  
 

۷

یعقوب جمال زنی

 

// ۰۹۳۵۴۵۷۱۹۵۷ //     *  
 

۸

حسین فرزو // ۰۹۳۵۲۹۳۰۰۹۴ // *      
 

۹

سهیلا کریم رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ // *      
 

۱۰

میرعبداله بدلی تهیه غذا ۰۹۱۵۹۲۰۳۹۸۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۱۱

سیدمهدی رحمدل // ۰۹۱۲۴۰۹۳۱۳۹ // *      
 

۱۲

محمدحسن علیمحمدی // ۰۹۳۶۷۱۴۲۲۷۵ // *      
 

۱۳

احسان حمزه ای اغذیه فروشی ۰۹۱۹۶۳۶۶۴۱۶ // *      
 

۱۴

عباس خطیبی // ۰۹۱۲۵۳۱۱۹۵۶ // *      
 

۱۵

محمد جعفری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۰۴۱۶۸۶۱ // *      
 

۱۶

معین پائیز سوپرمارکت ۰۹۱۲۵۰۲۲۴۹۱ // *      
 

۱۷

شاهین زوقی متفق // ۰۹۱۲۵۵۵۲۶۵۵ // *      
 

۱۸

مکرمه دارابی // ۰۹۱۹۱۳۵۷۸۱۰ //     *  
 

۱۹

بهاره محمدزاده فروشگاه کورش ۰۹۱۹۳۰۰۵۸۶۰ // *      
 

۲۰

محمد آمارلو // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *      
 

۲۱

مصطفی درودگر مواد پروتئینی ۰۹۱۲۳۰۶۲۵۵۱ // *      
 

۲۲

میثم غلامی // ۰۹۳۶۰۵۶۵۱۴۴ //     *  
 

۲۳

موسی نجات پور نانوائی ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۴

محمد شفائی // ۰۹۳۹۳۴۷۲۸۰۲ // *      
 

۲۵

مهران ثباتی هره دشت شیرینی پزی ۰۹۱۹۵۰۱۹۹۰۳ // *      
 

۲۶

علی اکبر درفکی قنادی ۰۹۱۲۱۰۳۲۸۸۳ //     *  
 

۲۷

مهران گلبازی // ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
 

۲۸

مهدی بیدخوری // ۰۹۳۵۸۴۳۵۲۵۶ //     *  
 

۲۹

مهدی عباسی // ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ // *      
 

۳۰

مهدی اکبری تره بار ۰۹۱۹۴۴۸۵۸۳۹ // *      
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

رقیه وزینی فلاح فروشگاه جانبو ۰۹۳۷۳۸۸۲۹۲۸ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

حمید لطیفی علی آبادی // ۰۹۱۹۸۴۱۲۵۴۶ //   *    
 

۳

پژمان صفرپور مرغ فروشی ۰۹۱۴۷۰۹۵۱۱۰ //   *    
 

۴

یاسمن رخشان مهدکودک ۰۹۱۲۳۱۴۱۶۸۸ //   *    
 

۵

بهاره خانی زاده // ۰۹۳۳۳۱۶۳۹۴۷ //   *    

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۸(ازتاریخ۱۷/۱۰/۹۸الی۲۳/۱۰/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زهرا شیخ آرایشگاه ۰۹۱۹۷۰۱۲۲۹۵ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

فرشاد اکبری // ۰۹۳۹۸۴۱۱۳۳۰ // *      
 

۳

محمد حسین محمدی // ۰۹۳۵۶۶۹۶۲۷۶ // *      
 

۴

ولی نظری رستوران ۰۹۱۲۸۲۸۲۰۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال     *  
 

۵

غفور رستگاری تهیه غذا ۰۹۱۰۴۳۲۵۱۲۹ //     *  
 

۶

سیدمهدی رحمدل // ۰۹۱۲۴۰۹۳۱۱۹ // *      
 

۷

محمد حسن علی محمدی // ۰۹۳۶۷۱۴۲۲۷۵ // *      
 

۸

قربان محمد رستگاری // ۰۹۱۲۳۸۰۱۹۷۴ // *      
 

۹

محمدرضا ماکوئی اغذیه فروشی ۰۹۱۲۷۳۹۴۰۰۱ // *      
 

۱۰

امیرحسین خواجه // ۰۹۱۹۸۶۱۳۷۰۵ // *      
 

۱۱

احمد رضائی حقیقت کبابی ۰۹۱۹۱۳۵۷۳۸۵ // *      
 

۱۲

اسد حصاری // ۰۹۳۳۴۴۱۷۰۹۶ //     *  
 

۱۳

خالد جزنی طباخی ۰۹۱۸۷۸۳۲۳۹۸ // *      
 

۱۴

محسن شیرمحمدی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۹۷۷۷۴۹ //     *  
 

۱۵

مصطفی عارفخانی // ۰۹۳۹۳۵۵۰۱۲۸ // *      
 

۱۶

مجید پاشامحمدی // ۰۹۱۲۳۳۴۴۹۱۰ // *      
 

۱۷

خلیل محوزاده دیریک // ۰۹۱۲۵۰۱۱۷۶۶ //     *  
 

۱۸

محمد آمارلو فروشگاه کورش ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *      
 

۱۹

یداله مومنی // ۰۹۹۰۲۹۴۹۴۷۶ // *      
 

۲۰

محمد دهقانی پور کارگاه حلواسازی ۰۹۱۶۸۶۵۲۶۸۵ // *      
 

۲۱

پژمان صفرپور مرغ فروشی ۰۹۱۴۷۰۹۵۱۱۰ // *      
 

۲۲

امید رضائی زیناباد نانوائی ۰۹۱۲۲۷۹۵۳۱۹ // *      
 

۲۳

سید مرتضی امیری // ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۴

باقر تقی زاده // ۰۹۱۹۲۲۳۱۵۵۷ //     *  
 

۲۵

راضیه احسانی سبزی خردکنی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۲ // *      
 

۲۶

سمیه رحمانی آببجهان // ۰۹۳۸۳۳۸۹۵۸۰ // *      
 

۲۷

مسلم چرمی // ۰۹۲۱۲۳۷۶۳۷۳ // *      
 

۲۸

معصومه بوجارنژاد // ۰۹۱۹۷۶۱۴۷۱۹ // *      
 

۲۹

نیره غروبی لوازم قنادی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۲ // *      
 

۳۰

احمد میرزاکریمی قنادی ۰۹۱۹۶۴۱۸۱۴۰ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

محسن صیاد شیرکش رستوران ۰۹۱۲۳۹۵۰۴۰۷ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

هاشم صدهزاری سوپرمارکت ۰۹۱۲۵۷۱۱۳۴۰ //   * *  
 

۳

ابوالفضل میرزانژاد فروشگاه کورش ۰۹۱۹۵۳۸۳۳۵۸ //   *    
 

۴

مسعود بخششی چایخانه ۰۹۲۱۲۰۶۳۳۲۶ //   *    
 

۵

حمید جلیلوند لبنیاتی ۰۹۱۲۵۹۰۰۵۹۳ //   *    

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

زهرا صالحی نیا // ۰۹۱۸۵۴۵۹۹۱۴ // *
 

۳

فاطمه بداغی // ۰۹۱۰۲۷۶۲۵۷۵ // *
 

۴

زهرا ایزانلو // ۰۹۱۰۲۷۱۷۱۵۳ // *
 

۵

پریسا خیری // ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ // *
 

۶

راضیه محبی // ۰۹۹۰۶۹۳۳۱۳۷ // *
 

۷

فاطمه خوش حسن // ۰۹۱۹۷۲۴۳۱۵۹ // *
 

۸

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۹

زهرا احمدیان کیش مهدکودک ۰۹۱۲۵۵۸۶۶۴۹ // *
 

۱۰

محمد سروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

حسن مرادی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // *
 

۱۲

محسن صابر // ۰۹۱۹۳۰۲۰۶۳۰ // *
 

۱۳

داود حاج نوروزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۱۷۸۹۷۰۲ // *
 

۱۴

محمدرضا عسگری زاده // // // *
 

۱۵

ابوالفضل خمری فروشگاه کوروش ۰۹۱۵۰۴۱۰۹۲۰ // *
 

۱۶

فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // *
 

۱۷

مهدی مقصدی گودرزی // ۰۹۱۲۵۱۳۳۲۶۸ // *
 

۱۸

سیده طاهره باقری // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *
 

۱۹

جلال عطاردی مقدم // ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // *
 

۲۰

سجاد قاسمی // ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۲۱

صدیقه افزارکارگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۱۱۲۴۷۹۷ // *
 

۲۲

مرجان قدرتی // ۰۹۱۹۱۴۰۷۲۵۵ // *
 

۲۳

صادق احمد پوری سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۳۰۹۷۴۷ // *
 

۲۴

محمد تقی ایزدی // ۰۹۱۸۷۱۲۰۷۴۹ // *
 

۲۵

مهدی امیری // ۰۹۱۲۳۲۳۸۵۸۲ // *
 

۲۶

حسین سازگار

 

// ۰۹۱۲۱۱۶۴۹۲۹ // *
 

۲۷

پیمان حقیقی پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۲۸

علی شاکری عطاری ۰۹۱۹۹۸۲۸۱۸۳ // *
 

۲۹

صفرعلی تقسیمی // ۰۹۱۲۴۸۹۴۲۴۵ // *
 

۳۰

اکبر علیزاده مواد پروتئینی ۰۹۱۲۲۵۸۳۸۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فروزان فخاری فروشگاه کوروش ۰۹۳۷۵۹۶۵۴۲۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

معصومه گارشی // ۰۹۱۲۰۵۳۷۷۰۲ // *
 

۳

سیدجلیل شجاعی سوپرمارکت ۰۹۱۹۲۲۳۴۷۸۰ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان -اصلاحیه

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

پریسا خیری آرایشگاه ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

منیژه رضائی

 

// ۰۹۱۲۹۷۹۲۳۴۶ // *
 

۳

رضا غلامی // ۰۹۳۸۷۳۹۶۰۷۴ // *
 

۴

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۵

رضا علیخانی // ۰۹۳۹۸۲۰۱۹۲۷ // *
 

۶

پوریا صالحی سوپرمارکت ۰۹۹۰۷۳۴۶۰۴۸ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۷

روح اله عفتی // ۰۹۱۲۵۰۹۵۲۲۱ // *
 

۸

مجید صدهزاری // ۰۹۱۲۵۰۹۴۵۳۹ // *
 

۸

میترا اسمعیل ذبیح الهی // ۰۹۱۹۱۱۹۲۹۹۰ // *
 

۱۰

سپیده کربلائی علی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۷۶۰۳۶۲۳ // *
 

۱۱

میلاد زنجانی

 

// // ·
 

۱۲

فاطمه زهرا روشنگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۹۲۲۵۰۱۸ // *
 

۱۳

دانیال عاقدی // ۰۹۳۸۱۶۵۶۳۳۰ // *
 

۱۴

محمدعلی حسینی تولیدی حلوا ۰۹۱۲۶۴۳۶۵۱۶ // *
 

۱۵

فاطمه کبیری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۵۸۷۴۶۴۴ // *
 

۱۶

فریدون مرادیان مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۴۶۸۸۹۵ // *
 

۱۷

داود زیرکی نانوائی ۰۹۱۹۲۲۶۹۸۲۷ // *
 

۱۸

سمیه سجادیان // // // *
 

۱۹

محمد کاوه

 

قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

۲۰

کریم مرادی تالار پذیرائی ۰۹۹۰۵۳۳۹۹۱۳ // *
 

۲۱

علیرضا صادقی // // // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مریم زارع فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۵۰۴۶۱۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

محمد کاظمی

 

// ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۳

احسان جلالوند

 

// // // *
 

۴

عباس کریمی نانوائی ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۵

عباس کریمی

 

// ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۶

داود عظیمی قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

افرادیکه بدوره دعوت شدند ولی نیامدند

 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ پردیس-فاز۱خیابان نوروز۱تجاری پردیسان
 

۲

زهرا صالحی نیا // // //

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

 فرحناز حسین زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۸۴۷۸۷۵۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

الهام براتی // ۰۹۳۵۳۱۳۶۴۰۳ // *
 

۳

رباب آذرنیا // ۰۹۰۱۰۴۶۴۵۴۴ // *
 

۴

یوکابد سالاریه // ۰۹۱۹۴۳۱۶۲۲۱ // *
 

۵

فیروزه کاوند // ۰۹۱۲۲۱۱۱۶۵۱ // *
 

۶

مینا شیرمحمدی // ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۷

زهرا رنجبر حسن آبادی مهدکودک ۰۹۱۶۵۷۴۴۷۸۴ // *
 

۸

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۹

امیرحسین کرمعلئی // // // *
 

۱۰

محمود ابراهیمی // ۰۹۱۲۱۴۹۱۱۶۱ // *
 

۱۱

محسن صالحی مرجان تهیه غذا ۰۹۱۲۳۱۷۰۷۳۴ // *
 

۱۲

محمدعلی صابری گرکانی کبابی ۰۹۱۲۶۱۱۱۷۱۴ // *
 

۱۳

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۱۴

شهروز صالحی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۰۶۴۷۱۳ // *
 

۱۵

عبداله صالحی // // // *
 

۱۶

یاسین باش قره // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۱۷

رسول روشن ضمیر // ۰۹۱۲۳۱۶۱۶۶۵ // *
 

۱۸

پرویز رسول زاده // ۰۹۳۶۰۷۲۱۱۸۵ // *
 

۱۹

سید مجتبی حسینی // ۰۹۱۲۸۴۹۴۴۹۶ // *
 

۲۰

علیرضا عبادی فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *
 

۲۱

احسان بداغی // ۰۹۱۰۸۴۱۴۰۷۶ // *
 

۲۲

علیرضا قلی نژاد // ۰۹۲۱۶۳۹۰۱۸۵ // *
 

۲۳

صوفیا مصلی // ۰۹۱۰۶۷۴۳۹۱۲ // *
 

۲۴

میلاد ابراهیمی نژاد فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۵

لیلا سیف زاده // ۰۹۳۳۸۰۶۹۴۲۶ // *
 

۲۶

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۷

همایون افروغ // ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۸

علیرضا مرتضوی // ۰۹۲۱۶۶۵۲۶۰۹ // *
 

۲۹

پیمان حقیقی پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۳۰

یوسف نظری نانوائی ۰۹۱۹۱۴۰۷۱۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا اشتیاقی آرایشگاه ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

پویان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۳

سعید جعفری اغذیه فروشی ۰۹۱۴۹۴۱۹۹۲۹ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه نعمت زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۲۷۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

فرزانه امجدیان // // // *
 

۳

مژده محمدتقی // // // *
 

۴

مینا شیرمحمدی // // // *
 

۵

زهرا اشتیاقی // // // *
 

۶

اکرم سپهری صدر // // // *
 

۷

کبری نوروزی // // // *
 

۸

مینا نجفی // ۰۹۱۰۷۶۲۷۳۴۴ // *
 

۹

فاطمه باباتبار // ۰۹۳۷۲۱۴۱۴۰۴ // *
 

۱۰

نسیم سبزعلی // ۰۹۱۹۳۲۱۷۷۹۳ // *
 

۱۱

زینب رحمتی // ۰۹۳۸۵۰۲۲۳۶۰ // *
 

۱۲

لیلا اله دادی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۳

سیدمحسن فیضی مقدم // // // *
 

۱۴

طاهر مستوفی نظر // // // *
 

۱۵

علی شاه مرادی // // // *
 

۱۶

مصطفی شکرائی // // // *
 

۱۷

اکبر سیاهوشی // ۰۹۱۰۱۴۵۷۵۳۲ // *
 

۱۸

سجاد نجفی // // // *
 

۱۹

شاهین ساسان // ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۲ // *
 

۲۰

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۲۱

همایون افروغ فروشگاه جانبو ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۲

میلاد ابراهیمی نژاد // ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۳

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۴

پوریا جمشیدیان // ۰۹۳۷۲۴۵۲۱۹۴ // *
 

۲۵

رضا غلامی // ۰۹۳۹۹۴۲۳۲۴۴ // *
 

۲۶

فرشید رحیمی سوپرمارکت ۰۹۱۹۵۱۲۵۰۱۲ // *
 

۲۷

یاسین قره باش // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۲۸

نجمه شکوری مقدم عطاری ۰۹۳۹۷۲۷۶۵۸۷ // *
 

۲۹

مریم میرمحمدی نانوائی ۰۹۱۹۰۲۴۰۷۵۲ // *
 

۳۰

اصغر حیدری // ۰۹۱۲۹۳۷۵۴۳۸ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

لیلا قاسمی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ // *
 

۲

رضا شفیعی پور // // // *
 

۳

علیرضا افراسس اغذیه فروشی ۰۹۲۱۳۶۳۲۵۳۳ // *
 

۴

قباد چگنی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۰۳۲۶۳۰۹ // *
 

۵

ایمان ناظری نیا // ۰۹۱۷۶۶۵۶۶۳۶ // *
 

۶

اصغر صفی لو نانوائی ۰۹۱۹۹۸۰۸۹۳۳ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۲(از۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری
 

۱

مینا جاهد آرایشگاه ۰۹۱۹۱۱۹۳۰۵۶ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مریم قان بیلی // // // *
 

۳

اشکان مودی // ۰۹۲۱۲۳۱۸۹۰۷ // *
 

۴

کبری نوروزی

 

// ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۵

اکرم سپهری صدر // // // *
 

۶

مریم علی پور مهدکودک ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۵۱ // *
 

۷

سمیه علی بخششی چشمه // ۰۹۱۰۱۹۷۷۶۳۰ // *
 

۸

محمد عنبرستانی کمپ ۰۹۱۲۵۱۸۲۷۷۸ // *
 

۹

سیامک گرمابدری // // // *
 

۱۰

علی دژآهنگ سوپرمارکت ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

پیمان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۱۲

حیدر عظیمی جاوید فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۱۷۷۳۹۲۳ // *
 

۱۳

حیدرعلی کرمی هالانی // ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۱۴

پوریا جمشیدیان فروشگاه جانبو ۰۹۳۷۲۴۵۲۱۹۴ // *
 

۱۵

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۱۶

فاطمه یوسف زاده فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۹۹۳۳۴۴۰ // *
 

۱۷

حمیدرضا باقریان شرکت طلوع سلامتی ۰۹۱۹۱۰۰۱۴۷۴ // *
 

۱۸

هادی اقدم // // // *
 

۱۹

ولی اله یوسفی قنادی ۰۹۱۲۴۴۴۰۴۸۱ // *
 

۲۰

حسین رحیمی نانوائی ۰۹۹۰۷۸۸۸۴۷۶ // *
 

۲۱

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ // *
 

۲۲

محمد حسین آهی // ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۲ // *
 

۲۳

عسگر آشکارگر // ۰۹۱۱۳۵۵۰۷۳۱ // *
 

۲۴

رئوف اسفنیاری تهیه غذا ۰۹۱۹۹۰۰۵۱۸۴ // *
 

۲۵

مهرداد کریمی // ۰۹۱۹۵۵۵۹۹۶۷ // *
 

۲۶

کاظم یزدانیان // ۰۹۱۹۱۳۵۷۸۶۷ // *
 

۲۷

نوشیروان مرادی کره سی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۲۸

جعفر پروینی چایخانه ۰۹۳۰۹۱۰۶۵۶۰ // *
 

۲۹

مریم میرمحمدی نانوائی ۰۹۱۹۰۲۴۰۷۵۲ // *
 

۳۰

محمد آقائی // ۰۹۱۹۴۸۵۲۲۹۱ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

امیرمحمد خاکشور آرایشگاه ۰۹۱۲۰۶۳۸۴۹۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

آرزو سالکی // ۰۹۱۲۵۹۳۵۸۳۹ // *
 

۳

سباسادات قریشی مهدکودک ۰۹۲۱۲۴۰۷۲۶۰ // *
 

۴

رضا شفیعی پور رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۵

لیلا قاسمی // // // *
 

۶

پویان حقیقی بردینه پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان