برنامه کلاسهای دوره۸۷

برنامه کلاسهای دوره۸۷آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۳۰/۱۰/۹۸الی۰۵/۱۰/۹۸ ردیف روزوتاریخ عنوان و وقت درس ومدرس عنوان و وقت درس و مدرس صبح بعدازظهر نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸ ۱ شنبه۳۰/۱۰/۹۸ مهندس فیضی بهداشت مواد غذائی-۱ مهدس اسماعیلی مفاهیم کلی بهداشت عمومی – – – – ۲ یکشنبه۰۱/۱۰/۹۸ – – – – مهندس بهزادی پور قوانین-۱ مهندس بهزادی پور قوانین-۲ ۳ دوشنبه ۰۲/۱۰/۹۸ مهندس اسماعیلی بهداشت آب و فاضلاب مهندس اسماعیلی روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار – – – – ۴ سه شنبه۰۳/۱۰/۹۸ – – – – خانم حسینی بیماریهای واگیر خانم حسینی بیماریهای غیر واگیر ۵ چهارشنبه۹۴/۱۰/۹۸ مهندس بهزادی پور کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند مهندس بهزادی پور مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی – – – – ۶ پنج شنبه۰۵/۱۰/۹۸ مهندس فیضی مواد غذائی-۲ مهندس کوهپایه ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه – ۷ شنبه۰۷/۱۰/۹۸ ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان – ممتحنین

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۷

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۷آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۳۰/۱۰/۹۸الی۰۵/۱۰/۹۸ ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری ۱ محدثه فولادوند آرایشگاه ۰۹۲۱۶۹۲۵۴۷۹ ۶۷۵۰۰۰ریال * ۲ مهدیه چراغی // // // * ۳ سمیه قاضیان // ۰۹۳۸۶۹۱۲۱۲۳ // * ۴ مجتبی داودی // ۰۹۱۰۹۸۷۶۹۲۶ // * ۵ مجتبی فتح آبادی عامل فروش دخانیات ۰۹۱۹۶۴۷۸۷۸۳ // * ۶ محمدسروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال * ۷ ناصر یعقوبی زاده // // // * ۸ حامد گل پرور // // // * ۹ شاهین ساسان // ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۵۲ // * ۱۰ عبداله خداشناس تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // * ۱۱ کورش منظوری فرد اغذیه فروشی ۰۹۳۹۵۰۹۰۴۲۳ // * ۱۲ داریوش منظوری فرد // // // * ۱۳ محمدرضا عسگری زاده تالارپذیرائی ۰۹۱۲۲۴۸۱۸۴۸ // * ۱۴ مژده صابری فروشگاه کوروش ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // * ۱۵ شیما ابراهیمی // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // * ۱۶ فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // * ۱۷ سجاد علی آبادی // ۰۹۳۳۱۸۵۱۶۱۹ // * ۱۸ محمد امارلو // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // * ۱۹ یداله مومنی // ۰۹۹۰۲۹۴۹۴۷۶ // * ۲۰ یاسین باش قره سوپرمارکت ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // * ۲۱ مهدی چنارانی عطاری ۰۹۱۵۳۲۴۴۰۱۳ // * ۲۲ معصومه رضائی بوفه ۰۹۱۲۰۸۷۰۷۲۷ // * ۲۳ محمد دهقانی پور کارگاه حلواسازی ۰۹۱۶۸۶۵۲۶۸۵ // * ۲۴ محمد حسین آبادی سبزی خردکنی ۰۹۱۲۱۱۹۲۱۶۲ // * ۲۵ جعفر حسین آبادی // // // * ۲۶ سکینه آزادواری // // // * ۲۷ علی عبادی نانوائی ۰۹۱۹۰۶۱۶۹۸۱ // * ۲۸ ناصر رحیمی زاده // ۰۹۱۲۶۰۳۴۱۳۱ // * ۲۹ راضیه احسانی لوازم قنادی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۳ // * ۳۰ نیره غروبی // // // * اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری ۱ مهری ورمزیار آرایشگاه ۰۹۱۰۷۶۵۱۱۳۵ ۶۷۵۰۰۰ریال * ۲ سیده طاهره باقری فروشگاه کورش ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ ۸۱۰۰۰۰ریال * ۳ فاطمه غیاثوند // ۰۹۱۹۴۷۷۷۵۹۴ // * ۴ عطا فراهانی // جانبو ۰۹۱۹۹۶۲۱۱۴۲ // * ۵ مجید پاشامحمدی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۳۴۴۹۱۰ // * ۶ غلامرضا احمدی تالار پذیرائی ۰۹۱۰۱۴۴۵۵۸۲ // *

برنامه کلاسهای دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۶/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۷/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۱۸/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۱۹/۰۹/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۰/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۱/۰۹/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۲۳/۰۹/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

ممتحنین

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

زهرا صالحی نیا // ۰۹۱۸۵۴۵۹۹۱۴ // *
 

۳

فاطمه بداغی // ۰۹۱۰۲۷۶۲۵۷۵ // *
 

۴

زهرا ایزانلو // ۰۹۱۰۲۷۱۷۱۵۳ // *
 

۵

پریسا خیری // ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ // *
 

۶

راضیه محبی // ۰۹۹۰۶۹۳۳۱۳۷ // *
 

۷

فاطمه خوش حسن // ۰۹۱۹۷۲۴۳۱۵۹ // *
 

۸

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۹

زهرا احمدیان کیش مهدکودک ۰۹۱۲۵۵۸۶۶۴۹ // *
 

۱۰

محمد سروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

حسن مرادی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // *
 

۱۲

محسن صابر // ۰۹۱۹۳۰۲۰۶۳۰ // *
 

۱۳

داود حاج نوروزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۱۷۸۹۷۰۲ // *
 

۱۴

محمدرضا عسگری زاده // // // *
 

۱۵

ابوالفضل خمری فروشگاه کوروش ۰۹۱۵۰۴۱۰۹۲۰ // *
 

۱۶

فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // *
 

۱۷

مهدی مقصدی گودرزی // ۰۹۱۲۵۱۳۳۲۶۸ // *
 

۱۸

سیده طاهره باقری // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *
 

۱۹

جلال عطاردی مقدم // ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // *
 

۲۰

سجاد قاسمی // ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۲۱

صدیقه افزارکارگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۱۱۲۴۷۹۷ // *
 

۲۲

مرجان قدرتی // ۰۹۱۹۱۴۰۷۲۵۵ // *
 

۲۳

صادق احمد پوری سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۳۰۹۷۴۷ // *
 

۲۴

محمد تقی ایزدی // ۰۹۱۸۷۱۲۰۷۴۹ // *
 

۲۵

مهدی امیری // ۰۹۱۲۳۲۳۸۵۸۲ // *
 

۲۶

حسین سازگار

 

// ۰۹۱۲۱۱۶۴۹۲۹ // *
 

۲۷

پیمان حقیقی پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۲۸

علی شاکری عطاری ۰۹۱۹۹۸۲۸۱۸۳ // *
 

۲۹

صفرعلی تقسیمی // ۰۹۱۲۴۸۹۴۲۴۵ // *
 

۳۰

اکبر علیزاده مواد پروتئینی ۰۹۱۲۲۵۸۳۸۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فروزان فخاری فروشگاه کوروش ۰۹۳۷۵۹۶۵۴۲۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

معصومه گارشی // ۰۹۱۲۰۵۳۷۷۰۲ // *
 

۳

سیدجلیل شجاعی سوپرمارکت ۰۹۱۹۲۲۳۴۷۸۰ // *

صورتجلسه امتحان دروه۸۵(۰۵/۰۹/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخه۰۵/۰۹/۹۸ امتحان دوره۸۵ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ پریسا سیاه منصوری ۶۵۸۹۹۴۵۹۵۰ آرایشگاه  
۲ منیژ رضائی ۴۹۴۰۰۲۶۴۸۵ //  
۳ فاطمه صالحی نیا ۰۱۵۱۶۲۲۹۳۰ //  
۴ رضا غلامی ۰۷۸۰۶۰۹۹۴۸ //  
۵ رضا علیخانی کشکک ۰۰۲۴۲۲۹۵۸۱ //  
۶ معصومه تاتار ۰۰۲۳۵۵۱۲۵۹ مهد کودک  
۷ سولماز کریمی بربران ۰۰۲۳۶۲۶۱۷۸ //  
۸ سمانه عسگری ۰۰۷۱۱۱۵۵۱۱ //  
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ //  
۱۰ میترا اسمعیل ذبیح اللهی ۰۰۵۱۱۷۶۸۶۶ سوپرمارکت  
۱۱ روح اله عفتی ۰۸۷۰۴۶۱۵۴۰ //  
۱۲ مجید صدهزاری ۰۰۳۷۵۶۴۳۴۱ //  
۱۳ دانیال عاقدی جعفرابادی ۰۰۲۲۰۲۶۷۸۹ فروشگاه جانبو  
۱۴ فاطمه زهرا روشنگر ۰۰۱۸۶۹۲۷۵۳ //  
۱۵ سپیده کربلائی علی ۰۰۱۸۳۲۳۷۹۰ فروشگاه کوروش  
۱۶ مریم زارع ۴۱۲۰۱۸۷۹۹۳ //  
۱۷ احسان جلالوند ۴۲۰۰۰۵۵۹۰۲ //  
۱۸ میلاد جعفرزنجلنی ۰۰۱۸۳۳۵۱۱۱ //  
۱۹ محمد کاظمی ۴۲۰۰۰۱۱۱۸۲ //  
۲۰ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی  
۲۱ محمدعلی حسینی ۴۱۳۰۵۶۲۲۱۵ کارگاه تولید حلواارده  
۲۲ ابوالفضل اکبری ۰۰۵۰۹۷۵۱۲۹ عطاری  
۲۳ سمیه سجادیان ۰۴۳۹۱۴۱۱۱۷ نانوائی  
۲۴ داود زیرکی ۰۰۶۹۳۱۸۵۸۱ //  
۲۵ عباس کریمی ۱۲۱۹۳۴۱۵۳۳ //  
۲۶ محمد مظفری نهر ۰۰۵۲۳۰۷۰۸۵ قنادی  
۲۷ محمد کاوه ۰۰۷۸۶۴۸۵۰۵ //  
۲۸ جواد عظیمی ۰۶۷۰۵۳۲۵۹۲ //  
۲۹ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران  
۳۰ فاطمه کبیری ۴۶۰۹۳۹۶۴۴۰ رستوران سنتی  

 

مهندس فیضی مدیر آموزشگاه              مهندس نقوی ناظر شبکه بهداشت پردیس

برنامه کلاسهای دوره ۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۲۸/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۲۹/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۳۰/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۲/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۳/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۴/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۵/۰۹/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان -اصلاحیه

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

پریسا خیری آرایشگاه ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

منیژه رضائی

 

// ۰۹۱۲۹۷۹۲۳۴۶ // *
 

۳

رضا غلامی // ۰۹۳۸۷۳۹۶۰۷۴ // *
 

۴

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۵

رضا علیخانی // ۰۹۳۹۸۲۰۱۹۲۷ // *
 

۶

پوریا صالحی سوپرمارکت ۰۹۹۰۷۳۴۶۰۴۸ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۷

روح اله عفتی // ۰۹۱۲۵۰۹۵۲۲۱ // *
 

۸

مجید صدهزاری // ۰۹۱۲۵۰۹۴۵۳۹ // *
 

۸

میترا اسمعیل ذبیح الهی // ۰۹۱۹۱۱۹۲۹۹۰ // *
 

۱۰

سپیده کربلائی علی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۷۶۰۳۶۲۳ // *
 

۱۱

میلاد زنجانی

 

// // ·
 

۱۲

فاطمه زهرا روشنگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۹۲۲۵۰۱۸ // *
 

۱۳

دانیال عاقدی // ۰۹۳۸۱۶۵۶۳۳۰ // *
 

۱۴

محمدعلی حسینی تولیدی حلوا ۰۹۱۲۶۴۳۶۵۱۶ // *
 

۱۵

فاطمه کبیری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۵۸۷۴۶۴۴ // *
 

۱۶

فریدون مرادیان مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۴۶۸۸۹۵ // *
 

۱۷

داود زیرکی نانوائی ۰۹۱۹۲۲۶۹۸۲۷ // *
 

۱۸

سمیه سجادیان // // // *
 

۱۹

محمد کاوه

 

قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

۲۰

کریم مرادی تالار پذیرائی ۰۹۹۰۵۳۳۹۹۱۳ // *
 

۲۱

علیرضا صادقی // // // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مریم زارع فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۵۰۴۶۱۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

محمد کاظمی

 

// ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۳

احسان جلالوند

 

// // // *
 

۴

عباس کریمی نانوائی ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۵

عباس کریمی

 

// ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۶

داود عظیمی قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

افرادیکه بدوره دعوت شدند ولی نیامدند

 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ پردیس-فاز۱خیابان نوروز۱تجاری پردیسان
 

۲

زهرا صالحی نیا // // //

صورتجلسه امتحان دوره۸۴(۲۳/۸/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه۲۳/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۴ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ کتایون عرب پوریان ۴۵۷۹۲۴۱۶۳۰ مهدکودک غیرحضوری
۲ زهرا رنجبر ۴۲۰۰۲۵۳۵۷۷ //
۳ مژده محمد تقی ۰۰۵۹۸۲۷۶۹۴ آرایشگاه
۴ مینا شیرمحمدی ۰۴۳۹۹۴۳۰۳۵ //
۵ فرزانه امجدیان ۳۳۵۹۷۶۰۰۵۰ //
۶ فیروزه کاوند ۴۱۳۰۵۳۸۲۴۱ //
۷ یوکابد سالاریه ۰۰۶۰۹۲۶۷۹۱ // غیرحضوری
۸ رباب آذرنی ۱۶۲۱۹۶۲۸۳۰ //
۹ الهام براتی ۰۰۱۱۹۴۲۳۷۱ //
۱۰ صوفیا مصلی ۰۰۲۴۲۵۴۵۴۱ فروشگاه کوروش
۱۱ محمد گلی ولوکلائی ۲۰۵۰۸۵۲۸۷۸ // غیرحضوری
۱۲ لیلا سیف زاده ۴۱۹۰۳۸۶۰۶۵ فروشگاه جانبو
۱۳ احمد کرمی ۰۴۴۰۴۵۵۱۳۸ لوازم آرایشی بهداشتی غیرحضوری
۱۴ یوسف نظری ۰۰۶۵۸۲۰۲۹۰ نانوائی تمدیدی
۱۵ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی مردودی دوره قبل
۱۶ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت //
۱۷ محمود ابراهیمی ۰۰۵۲۲۴۶۲۶۴ رستوران تمدیدی
۱۸ رسول روشن ضمیر ۶۳۵۹۴۵۹۸۱۷ سوپرمارکت //
۱۹ محسن صالحی مرجان ۴۰۵۲۰۸۵۱۰۸ تهیه غذا //
۲۰ علیرضا مرتضوی ۰۰۱۹۴۸۹۰۴۸ فروشگاه جانبو
۲۱ حیدرعلی کرمی ۴۹۶۸۹۸۶۲۰۳ پخش مواد غذائی
۲۲ پویان حقیقی ۴۹۶۰۱۲۷۴۶۵ // غیرحضوری
۲۳ سعید جعفری ۲۷۵۴۸۸۷۱۲۱ اغذیه فروشی غیرحضوری
۲۴ علیرضا قلی نژاد ۰۰۲۱۵۰۰۵۸۴ فروشگاه کوروش
۲۵ پرویز رسول زاده ۱۶۵۰۱۸۱۱۳۲ سوپرمارکت
۲۶ سید مجتبی حسینی ۰۹۲۲۵۱۱۳۶۵ //
۲۷ احسان بداقی ۳۳۱۰۱۹۳۲۷۶ فروشگاه کوروش
۲۸ محمدعلی صابری ۰۵۱۹۷۷۸۱۱۱ سوپرمارکت
۲۹ شهروز صالحی ۱۶۶۰۰۹۴۹۳۳ //
۳۰ عبداله صالحی ۱۴۹۰۵۶۹۷۰۷ //
۳۱ میلاد ابراهیمی نژاد ۵۹۲۰۰۵۷۶۰۲ فروشگاه جانبو
۳۲ حکم اله رمضانی ۱۶۷۱۷۵۹۹۳۱ نان فانتزی
۳۳ همایون افروغ ۴۲۱۰۲۳۵۲۹۶ فروشگاه جانبو

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان