گواهینامه های صادره دوره۹۱

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۳

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۴

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۵

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۶

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۷

پریسا کرمی // ۰۹۱۲۶۸۳۹۵۴۶ // *      
 

۸

حسین نورمحمدزاده سوپرمارکت ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۹

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۰

علی حسین زاده فرد // ۰۹۱۲۳۴۸۷۵۶۹ // *      
 

۱۱

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۲

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۳

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۶

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۷

حسین کرمی بستنی فروشی ۰۹۱۲۵۶۳۴۷۶۵ // *      
 

۱۸

مهدی علی عباسی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ // *      
 

۱۹

محمد عباسلو نانوائی ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۰

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
۲۱

 

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۲

مریم عتیقی سبزی خرد کنی ۰۹۱۰۹۲۳۱۳۹۱ // *      
 

۲۳

حجت عراقی نانوائی ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۴

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۵

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۶

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۲۷

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    

برنامه کلاسهای دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۳/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۰۴/۱۲/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۰۵/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۰۶/۱۲/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۰۷/۱۲/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۰۸/۱۲/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۱۰/۱۲/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

احمد اسپرهم // ۰۹۱۹۵۷۸۳۶۳۲ // *      
 

۳

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۴

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۵

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۶

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۷

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۸

صفرعلی ذوقی سوپرمارکت ۰۹۳۵۶۸۷۹۶۹۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۹

حسین نورمحمدزاده // ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۱۰

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۱

یعقوب رضائی // ۰۹۱۲۰۳۱۶۱۱۰ // *      
 

۱۲

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۳

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۴

سحر ابوالقاسمی فروشگاه جانبو ۰۹۱۹۸۸۷۰۷۸۰ // *      
 

۱۵

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۶

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۷

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۸

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۹

علی مظفر امند نانوائی ۰۹۱۹۴۱۴۱۵۰۴ // *      
 

۲۰

مرتضی ایزدی // ۰۹۱۰۰۱۳۵۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمد عباسلو // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۲

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
 

۲۳

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۴

حمید بقا کلیدبری // ۰۹۱۲۳۷۶۶۵۱۱ // *      
 

۲۵

علی عباس پور // // // *      
 

۲۶

حجت عراقی // ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۷

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۸

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۹

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۳۰

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۲

فاطمه عموئی مهدکودک ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    
 

۳

سعیده پیریائی

 

// ۰۹۳۳۳۶۱۰۵۶۰ //   *    
 

۴

فرزانه اکرمی رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۵

معصومه شکیبا فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۰۲۶۸۹۵ //   *

 

   

گواهینامه های صادره دوره۹۰

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ بهناز داشخانه ۰۰۱۱۷۳۹۶۴۹ آرایشگاه جدید-حضوری
۲ سیده زهراموسوی ۰۰۱۹۹۵۹۹۱۵ // //
۳ مریم پاخیره زن ۳۹۵۰۱۳۷۰۷۶ // //
۴ شهربانو ارغیانی ۰۷۸۰۱۹۰۶۲۹ // //
۵ حمیده نصیری ۲۰۶۳۷۸۱۵۳۲ // //
۶ بهروز رمضان پور ۰۶۷۰۱۶۸۴۰۸ فروشگاه کورش //
۷ معصومه نعمتی ۲۱۴۳۱۱۵۳۶۹ //         جانبو //
۸ حمید ضمیر نیا ۴۱۲۰۰۱۱۱۹۴ عطاری //
۹ صغرا طلوعی ۰۷۹۱۴۸۳۱۲۷ سبزی خردکنی //
۱۰ نادر حسینی ۳۲۴۱۰۵۲۶۱۳ رستوران //
۱۱ شهاب ایکاش ۲۷۴۱۸۳۹۰۶۹ // //
۱۲ محمد داوری ۳۴۶۹۰۸۲۳۴۵ تهیه غذا //
۱۳ حسین شیخ گودرزی ۰۰۶۹۵۶۲۶۸۷ تالار پذیرائی //
۱۴ حمیدرضا سلکی ۰۰۵۳۰۴۰۱۴۷ // //
۱۵ حمید رستا ۰۰۶۹۶۲۱۰۰۴ // //
۱۶ علی محمد کریم نیا ۵۶۲۹۸۴۶۴۱۸ نانوائی //
۱۷ امیررضا شفائی ۱۲۶۳۴۵۰۸۴۹ // //
۱۸ محمد عشقی ۱۰۶۲۸۵۵۱۰۸ // //
۱۹ علم اله کاظمی ۵۸۹۹۵۲۶۵۵۶ // //
۲۰ رضا عزیزی ۴۲۷۰۰۰۹۹۹۳ // //
۲۱ علی اسماعیلی ۰۹۱۹۸۵۰۲۶۱ // //
۲۲ محسن یگانگی ۰۰۵۳۶۵۲۰۱۰ آرایشگاه تمدیدی-حضوری
۲۳ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // //
۲۴ محمدرضا شکوری ۱۶۲۰۸۵۸۸۸۶ میوه فروشی //
۲۵ عشقعلی مهاجری ۶۰۳۸۷۹۳۷۵۵ قنادی //
۲۶ احمد کاظمی باروق ۱۴۶۶۳۵۶۴۸۰ سوپرمارکت //
۲۷ فاطمه عزتی تارقلی ۰۴۲۲۱۱۵۱۴۲ مهدکودک //
۲۸ عطیه عظیمی شهرستانی ۶۵۳۰۰۴۹۵۵۱ فروشگاه کورش جدید-غیرحضوری
۲۹ مهدی سیفی میرزائی ۴۰۶۰۳۵۴۸۵۶ //         // //   –  //
۳۰ مهدی موسوی فرد ۴۰۷۳۵۴۷۴۹۶ //         // //   –  //
۳۱ سجاد شبانی ۰۰۸۲۴۱۹۹۰۶ //         جانبو //   –  //
۳۲ فرشید عزیزی پیرمردی ۳۲۴۱۵۸۸۱۳۰ عطاری جدید-غیرحضوری

برنامه کلاسهای دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۹/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۲۰/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۲۱/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه۲۳/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۲۴/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

شنبه۲۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۷

 

یکشنبه۲۷/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۰(ازتاریخ۱۹/۱۱/۹۸الی۲۶/۱۱/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

بهناز داشخانه آرایشگاه ۰۹۱۲۹۴۹۴۰۸۰ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

شهربانو ارغیانی // // // *      
 

۳

حمیده نصیری میرکلائی // // // *      
 

۴

سیده زهرا موسوی // // // *      
 

۵

مریم پاخیره زن // // // *      
 

۶

محسن یگانگی // ۰۹۱۲۳۸۵۴۹۹۶ // *      
 

۷

حسین شیخ گودرزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۳۰۸۱۳۵۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۸

حمیدرضا سلکی

 

// // // *      
 

۹

حامد رستا

 

// // // *      
 

۱۰

علی خزائی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۲۷ // *      
 

۱۱

نادر حسینی // // // *      
 

۱۲

شهاب ایکاش // // // *      
 

۱۳

بهروز عمرانی // ۰۹۱۲۴۷۰۵۹۰۲ //     *  
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

قاسم صدقی // ۰۹۳۸۸۷۷۰۷۰۷ // *      
 

۱۶

احمد کاظمی باروق سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۵۸۸۵۵۴ //     *  
 

۱۷

علیرضا عبادی فروشگاه کورش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *      
 

۱۸

بهروز رمضان پور // ۰۹۱۵۷۶۸۹۰۰۳ // *      
 

۱۹

محبوبه نعمتی // ۰۹۱۰۹۱۸۴۹۳۱ // *      
 

۲۰

حمید ضمیرنیا عطاری ۰۹۱۰۲۲۰۰۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمدرضا شکوری میوه فروشی ۰۹۱۹۱۹۱۱۱۰۸ //     *  
 

۲۲

امید اکبری

 

// ۰۹۱۹۵۰۹۱۳۲۵ // *      
 

۲۳

صغرا طلوعی

 

سبزی خرد کنی ۰۹۱۹۰۳۳۲۵۹۸ // *      
 

۲۴

موسی نجات پور نان فانتزی ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۵

امیر رضا شفائی // ۰۹۳۹۳۴۷۲۸۰۲ // *      
 

۲۶

علی اسماعیلی نانوائی ۰۹۱۲۷۹۷۴۰۷۶ // *      
 

۲۷

محمد عشقی // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۸

علم اله کاظمی // // // *      
 

۲۹

رضا عزیزی // // // *      
 

۳۰

محمد عباسلو // // // *      
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

عطیه عظیمی فروشگاه کورش ۰۹۲۱۴۷۴۷۸۸۹ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

مهدی موسوی فرد // ۰۹۳۸۱۳۳۲۱۸۴ //   *    
 

۳

مهدی سیفی میرزائی // ۰۹۳۳۶۴۲۸۶۸۰ //   *    
  لیلی فلاحتی

 

فروشگاه جانبو ۰۹۳۸۰۹۴۶۰۶۵ //   *    
 

۴

فرزام اکرمی

 

رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ //   *    
 

۵

فرشید عزیزپیرمردی

 

عطاری ۰۹۰۳۵۷۱۰۹۵۳ //   *    
 

۶

فاطمه عزتی تارقلی مهد کودک ۰۹۱۹۹۵۳۷۷۹۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۷

فاطمه عموئی گوهری // ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    

گواهینامه های صادره دوره۸۹

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ صفورا امیری ماربینی ۰۰۸۱۲۹۲۵۸۹ سفره خانه جدیدغیرحضوری
۲ پژمان صفرپور ۵۰۴۰۲۰۸۸۶۳ مواد پروتئینی //
۳ یاسمن رخشان ۰۰۱۵۰۸۲۰۸۳ مهدکودک //
۴ بهاره خانی زاده ۰۰۱۳۲۹۰۳۳۹ // //
۵ خدیجه ابراهیمی ۰۰۵۷۱۴۶۸۷۱ خانه سالمندان //
۶ فرشید شمس لاهیجانی ۰۰۵۳۵۶۶۴۹۱ // //
۷ مکرمه دارابی ۰۷۹۴۰۷۰۶۶۳ سوپرمارکت تمدیدی
۸ شیدا شمسی ۰۴۳۹۰۲۹۹۶۱ آرایشگاه //
۹ مهدیه خیرخواه ۰۰۶۱۸۱۷۶۳۹ // //
۱۰ یعقوب جمال زئی ۲۰۲۰۲۹۸۸۱۳ // //
۱۱ محمد نظفرامن ۰۰۵۹۷۵۰۵۱۰ نانوائی //
۱۲ علی اکبر درفکی ۰۷۹۱۲۸۳۸۷۹ قنادی //
۱۳ مهدی بیدخوری ۰۷۸۰۲۳۸۲۸۱ // //
۱۴ احمد میرزاکریمی ۰۴۳۰۰۱۴۰۹۰ // //
۱۵ احمد مزارعی روزبهانی ۴۱۲۰۲۳۷۹۱۵ عطاری //
۱۶ غفور رستگاری ۵۹۱۹۹۱۶۶۸۰ تهیه غذا //
۱۷ عباس خطیبی ۵۳۰۹۹۱۸۷۸۷ اغذیه فروشی //
۱۸ علی هنری مرادی پور ۳۳۵۸۹۴۵۳۱۶ // //
۱۹ میثم غلامی ۰۸۲۰۱۰۰۰۵۶ موادپروتئینی //
۲۰ فرحناز نکوهش ۰۰۱۶۰۵۲۲۰۱ // جدید حضوری
۲۱ محمد شفائی ۱۲۶۱۶۶۵۷۶۷ قنادی //
۲۲ بهاره محمد زاده ۰۰۲۲۹۴۲۴۲۶ فروشگاه کورش //
۲۳ فاطمه تیموری ۰۰۵۹۵۱۲۱۱۳ آرایشگاه //
۲۴ حسین فرزو ۰۰۱۵۱۴۹۳۴۱ // //
۲۵ بهنام اسدی ۶۰۱۰۰۰۵۷۱۱ نان فانتزی //
۲۶ محمدحسن علی محمدی ۰۵۵۹۸۶۵۱۷۱ تهیه غذا //
۲۷ سیدمهدی رحکدل ۰۰۶۱۱۵۸۸۰۱ // //
۲۸ مهران ثباتی هره دشت ۲۶۳۱۷۶۱۶۹۳ شیرینی پزی //
۲۹ مهدی اکبری ۰۰۱۰۲۸۶۳۲۲ میوه و تره بار //

برنامه کلاسهای دوره۸۹(ازتاریخ۶/۱۱/۹۸الی۱۲/۱۱/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۰۵/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

یکشنبه۰۶/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

۳

 

دوشنبه ۰۷/۱۱/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف

گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

 

 

۴

 

سه شنبه۰۸/۱۱/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۵

 

 

پنج شنبه۱۰/۱۱/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

 

 

 

۶

 

 

شنبه۱۲/۱۱/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و

آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی

پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

۷

 

یکشنبه۱۳/۱۱/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۹(ازتاریخ۰۶/۱۱/۹۸الی۱۲/۱۱/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه تیموری آرایشگاه ۰۹۱۰۲۱۶۳۲۳۷ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

مهدیه خیرخواه // ۰۹۱۲۷۲۹۵۱۷۱ //     *  
 

۳

جمیله هاشمی // // // *      
 

۴

فرحناز نکوهش // // // *      
 

۵

ناهید شفیعی // // // *      
 

۶

شیدا شمسی // ۰۹۱۲۰۲۹۷۲۲۶ //     *  
 

۷

یعقوب جمال زنی

 

// ۰۹۳۵۴۵۷۱۹۵۷ //     *  
 

۸

حسین فرزو // ۰۹۳۵۲۹۳۰۰۹۴ // *      
 

۹

سهیلا کریم رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ // *      
 

۱۰

میرعبداله بدلی تهیه غذا ۰۹۱۵۹۲۰۳۹۸۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۱۱

سیدمهدی رحمدل // ۰۹۱۲۴۰۹۳۱۳۹ // *      
 

۱۲

محمدحسن علیمحمدی // ۰۹۳۶۷۱۴۲۲۷۵ // *      
 

۱۳

احسان حمزه ای اغذیه فروشی ۰۹۱۹۶۳۶۶۴۱۶ // *      
 

۱۴

عباس خطیبی // ۰۹۱۲۵۳۱۱۹۵۶ // *      
 

۱۵

محمد جعفری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۰۴۱۶۸۶۱ // *      
 

۱۶

معین پائیز سوپرمارکت ۰۹۱۲۵۰۲۲۴۹۱ // *      
 

۱۷

شاهین زوقی متفق // ۰۹۱۲۵۵۵۲۶۵۵ // *      
 

۱۸

مکرمه دارابی // ۰۹۱۹۱۳۵۷۸۱۰ //     *  
 

۱۹

بهاره محمدزاده فروشگاه کورش ۰۹۱۹۳۰۰۵۸۶۰ // *      
 

۲۰

محمد آمارلو // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *      
 

۲۱

مصطفی درودگر مواد پروتئینی ۰۹۱۲۳۰۶۲۵۵۱ // *      
 

۲۲

میثم غلامی // ۰۹۳۶۰۵۶۵۱۴۴ //     *  
 

۲۳

موسی نجات پور نانوائی ۰۹۱۹۶۲۶۷۳۵۳ // *      
 

۲۴

محمد شفائی // ۰۹۳۹۳۴۷۲۸۰۲ // *      
 

۲۵

مهران ثباتی هره دشت شیرینی پزی ۰۹۱۹۵۰۱۹۹۰۳ // *      
 

۲۶

علی اکبر درفکی قنادی ۰۹۱۲۱۰۳۲۸۸۳ //     *  
 

۲۷

مهران گلبازی // ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
 

۲۸

مهدی بیدخوری // ۰۹۳۵۸۴۳۵۲۵۶ //     *  
 

۲۹

مهدی عباسی // ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ // *      
 

۳۰

مهدی اکبری تره بار ۰۹۱۹۴۴۸۵۸۳۹ // *      
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

رقیه وزینی فلاح فروشگاه جانبو ۰۹۳۷۳۸۸۲۹۲۸ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۲

حمید لطیفی علی آبادی // ۰۹۱۹۸۴۱۲۵۴۶ //   *    
 

۳

پژمان صفرپور مرغ فروشی ۰۹۱۴۷۰۹۵۱۱۰ //   *    
 

۴

یاسمن رخشان مهدکودک ۰۹۱۲۳۱۴۱۶۸۸ //   *    
 

۵

بهاره خانی زاده // ۰۹۳۳۳۱۶۳۹۴۷ //   *    

گواهینامه های صادره دوره۸۸

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ یداله مومنی ۴۱۸۹۹۴۳۷۲۱ فروشگاه کورش  
۲ قربان محمد رستگاری ۵۹۱۹۲۷۹۹۱۵ تهیه غذا  
۳ محسن صیادشیرکش ۳۲۵۷۳۳۹۸۹۵ رستوران غیرحضوری
۴ محمد جلیلوند ۳۹۷۹۴۳۱۶۷۳ لبنیاتی //
۵ هاشم صدهزاری ۰۰۵۶۵۱۴۱۰۷ سوپرمارکت //
۶ مسعود بخششی ۰۴۳۹۹۶۵۹۷۷ چایخانه //
۷ سهیل فتحی ۰۰۶۸۲۵۳۳۱۱ کارگاه شیرین پزی //
۸ ابوالفضل میرزانژاد ۱۲۵۰۳۹۱۹۶۲ فروشگاه کورش //
۹ راضیه احسانی ۱۵۷۰۴۱۰۶۷۴ لوازم قنادی  
۱۰ نیره غروبی ۱۷۲۸۱۷۸۴۲۸ //  
۱۱ معصومه بوجارنژاد ۰۰۴۸۷۲۰۲۶۷ //  
۱۲ صدیقه افرازکارگر ۰۰۱۷۲۲۱۷۷۳ فروشگاه جانبو  
۱۳ سمیه رحمانی آبجهان ۰۸۷۲۸۷۲۷۶۹ سبزی خردکنی  
۱۴ فاطمه فلاحی ۰۴۳۹۳۲۸۱۹۵ رستوران  
۱۵ زهرا شیخ ۰۰۵۸۸۹۵۴۰۱ آرایشگاه  
۱۶ عبداله خداشناس ۵۹۱۹۶۶۲۷۰۰ تهیه غذا  
۱۷ محسن شیرمحمدی ۰۴۳۰۰۷۱۸۵۱ سوپرمارکت  
۱۸ احمد رضائی حقیقت ۰۰۴۵۴۳۵۱۱۱ کبابی  
۱۹ فرشاد اکبری ۰۰۲۲۳۱۵۷۳۱ آرایشگاه  
۲۰ علی شاکری ۵۵۷۰۰۳۷۱۳۶ عطاری  
۲۱ مسلم چرمی ۰۰۷۶۱۸۲۶۰۶ سبزی خرد کنی  
۲۲ محمدرضا ماکوئی ۰۰۵۹۶۶۲۳۶۰ اغذیه فروشی  
۲۳ محمد دهقانی پور ۴۱۳۰۷۲۳۴۳۱ کارگاه تولید حلوا  
۲۴ مصطفی عارفخانی ۰۷۹۰۶۸۴۸۲۹ سوپرمارکت  
۲۵ امیر حسین خواجه ۰۰۲۱۷۱۰۹۵۳ اغذیه فروشی  
۲۶ محمدحسین محمدی ۰۰۱۶۷۶۸۶۷۱ آرایشگاه  
۲۷ محمد حسن پور ۰۹۱۰۰۳۱۹۳۲ نانوائی  
۲۸ سلمان جسن پور ۵۶۲۹۹۷۷۱۳۱ //  
۲۹ بهنام معتمدی شکیب ۰۰۷۰۱۸۹۸۲۱ //  
۳۰ باقر تقی زاده ۱۶۵۳۱۲۲۵۶۱ // تمدیدی
۳۱ اسد حصاری ۴۹۶۹۷۷۵۷۵۳ کبابی //
۳۲ خلیل محورزاده دیریک ۲۸۵۱۸۹۴۷۱۴ سوپرمارکت تمدیدی
۳۳ ولی نظری ۶۴۷۹۶۰۳۵۵۹ رستوران //

 

مهندس فیضی   –  مدیر آموزشگاه

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان