بهداشت مواد غذایی

درس بهداشت مواد غذایی آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان
این درس توسط مهندس حسین فیضی مدرس و صاحب امتیاز آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان تدریس و برای کاربران مجازی تهیه شده است

بهداشت مواد غذایی شامل کليه اقداماتي است که انجام آنها موجب مي گردد يک ماده غذايي از ابتداي توليد تا زمان مصرف آن توسط مصرف کننده سالم باشد و موجب بيماري انسان نگردد.

فساد مواد غذایی تغييراتي است که در ماده غذايي رخ مي دهد به طوري که خوردن آن ماده براي انسان زيان آور مي شود

 

سوال ها