قوانین، مقررات و ضوابط بهداشت

این درس در مورد قوانین و مقررات و ضوابط بهداشتی است که صنوف مختلف باید آن را رعایت کنند و در مورد آگاهی از آن به صحبت می پردازد

سوال ها