عناوین جزائی تخلفات بهداشتی و درمانی

عناوین جزائی تخلفات بهداشتی و درمانی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف

عنوان جرم مواد قانونی مورد عمل قانون مورد استناد مجازات
عدم رعایت بهداشت فردی از سوی کارگران اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فرو ش مواد غذایی ماده ۱ الی ۸ آیین نامه مقررات بهداشتی ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی – آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی آیین نامه مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی اشامیدنی – آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه ۱۳۷۹ آیین نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ ۵۰۰۰۱ریال جزای نقدی
عدم رعایت بهداشت ساختمان محل کار ،اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فرو ش مواد غذایی ماده ۹ الی ۳۵ آیین نامه مقررات بهداشتی ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی و – آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی آیین نامه مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی اشامیدنی – آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه ۱۳۷۹ آیین نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ ۵۰۰۰۱ریال جزای نقدی
عدم رعایت بهداشت ابزار کار از سوی مراکز تهیه و توزیع و فرو ش مواد غذایی ماده ۳۶ الی ۴۳ آیین نامه مقررات بهداشتی ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی – آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی آیین نامه مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ قانون ماده ۱۳ مواد خوردنی اشامیدنی – آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه ۱۳۷۹ آیین نامه مجازات متخلف از مقررات بهداشتی مصوب ۱۳۴۷ ۵۰۰۰۱ریال جزای نقدی
تخلیه نخاله و فضولات ساختمانی تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و آیین نامه خلافی موضوع تبصره ۴ الحاقی به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها قانون شهرداریها ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی
آلودگی هوا از طریق منابع متفرقه و خانگی ماده ۳۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ بار اول – ۳۰۰۰۰ریال تا ۳۰۰۰۰۰ – تکرار – ۱۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی
سوزانیدن و انباشتن زباله های شهری و خانگی در معابر عمومی توسط صاحبان و مسئولان اماکن عمومی و تجاری ماده ۳۱ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ بار اول – ۱۰۰۰۰۰ریال تا ۵۰۰۰۰۰ – تکرار – ۳۰۰۰۰۰ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی
ریختن زباله در باند هواپیما و سایر نقاط حوزه داخلی فرودگاه ماده ۱۵و ۲۲ آیین نامه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص آیین نامه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص در محوطه فرودگاه مصوب ۱۳۴۹ ۵۰۰۰ریال جزای نقدی
عدم مطالبه گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از سوی سردفتران ازدواج وطلاق ثبصره ۳ ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج قانون الزام تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ بار اول تعطیل دفتر خانه یک ماه تا شش ماه – باردوم تعطیل دفترخانه از یک ماه تا شش ماه + ۱۰۰۰۰۰ریال تا ۵۰۰۰۰۰ریال بار سوم – لغو پروانه
عنوان جرم مواد قانونی مورد عمل قانون مورد استناد مجازات
احداث آغل دام در شهر بند ۵ ماده ۲ آیین نامه امور اخلاقی آیین نامه امور اخلاقی مصوب ۱۳۲۴ ۵۰۰۰ریال جزای نقدی
فروش مواد غذایی فاسد ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ ۷۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی
عدم رعایت مقررات بهداشتی در محافظت مواد غذایی ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ ۷۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی
اشخاصی که باعث بیماریهای واگیردار می شوند ماده ۲۱ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ ۷۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال جزای نقدی
تمیز نگهداشتن مغازه و اثاثیه آن بند ۷ ماده ۳ آیین نامه امورخلافی آیین نامه امور خلافی مصوب ۵۰۰۰ریال جزای نقدی
عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی بنگاههای مسافربری و باربری ماده ۱۱ و ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی آیین نامه اجرایی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی مصوب ۱۳۴۶ ۲۰۰۰ ریال جزای نقدی
عدم قید موارد نه گانه به خط فارسی روی بسته بندی مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی ماده ۱۱ قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ ۵۰۰۰تا ۲۰۰۰۰ ریال جزای نقدی
عدم اجرای دستورات بازرسان فنی کار از سوی صاحبان موسسات صنعتی و کارخانجات و متصدیان ساختمانها و ابنیه عمومی و معادن ماده ۴ لایحه حفاظت فنی لایحه قانونی حفاظت فنی مصوب ۱۳۳۴ ۵۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰ریال جزا

نظرات