دوره مشاغل غیر مواد غذایی

  • دسترسی به ۵ آموزش همزمان
  • امکان دانلود قایل های آموزشی
  • امکان دسترسی به سورس آموزش ها
  • امکان مشارکت در امتحان پایانی
  • درج امتیاز به دوره