راهنمای صدور کارت بهداشت اصناف

دریافت کارت بهداشت و گواهینامه آن باید بر طبق قوانین و قواعد مشخص شده ای صورت پذبرد تمامی متقاضیان باید به عنوان یک موضوع قابل توجه به آن توجه کرده و مراتب را تا دریافت مجوز به درستی رعایت کنند این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ٢ آیين نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون […]