عناوین جزائی تخلفات بهداشتی و درمانی

عناوین جزائی تخلفات بهداشتی و درمانی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف عنوان جرم مواد قانونی مورد عمل قانون مورد استناد مجازات عدم رعایت بهداشت فردی از سوی کارگران اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع و فرو ش مواد غذایی ماده ۱ الی ۸ آیین نامه مقررات بهداشتی ماده ۱۳ مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی […]