راهنمای صدور کارت بهداشت اصناف

دریافت کارت بهداشت و گواهینامه آن باید بر طبق قوانین و قواعد مشخص شده ای صورت پذبرد

تمامی متقاضیان باید به عنوان یک موضوع قابل توجه به آن توجه کرده و مراتب را تا دریافت مجوز به درستی رعایت کنند

این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ٢ آیين نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ١٣ قانون موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه ١٣٧٩ به منظور کنترل وپيشگيری از انتقال عوامل بيماری به مواد خوردنی آشاميدنی و سایر اشخاص وهمچنين تبيين شرایط و نحوه صدور کارت معاینه پزشکی برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل و .توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی تهيه گردیده است

تعاریف

مراکز : به کليه مراکز تهيه، توليد، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می شود .

وسائل نقلیه : وسائط نقليه حامل موادخوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی گفته می شود

کارت بهداشت :منظور کارت معاینه پزشکی است که برای افراد مشمول قانون، مطابق همين دستورالعمل صادر می شود

تست اعتیاد برای کارت بهداشت

تست اعتیاد باید برای دریافت کارت بهداشت انجام شود یک سوال بسیار مهمی در ذهن افراد و متقاضیان می باشد

اما به طور کل این درخواست در اموزشگاه اصناف مورد توجه قرار نخواهد گرفت و مراجع درخواست کننده ممکن است ارگان های دیگری که مجوز صادر می کنند باشتد

معاینه کارت سلامت

چه کسانی باید کارت معاینه پزشکی بگیرند

کليه متصدیان، مدیران و کارکنان مراکز ، وسائط حمل ونقل و اماکن ملزم به اخذ کارت معاینه پزشکی می باشند:

تبصره اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها که در مراکز و اماکن شاغل بوده ليکن با مواد .خوردنی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی تماس مستقيم ندارند مستثنی از لزوم اخذ کارت معاینه پزشکی می باشند

مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی

مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی برای اشخاصی که در تهيه، فراوری ، آماده سازی و پخت موادغذایی مانند آش، حليم، پلو، چلو، خورش، ساندویچ، بستنی، آبميوه، شيرینی، نان، نقش دارند به مدت شش ماه و سایر اشخاص یک سال است

  • در صورت مشاهده علایم بيماری در افرادی که دارای کارت معاینه پزشکی با مدت اعتبار قانونی هستند، آن افراد باید بنا به تشخيص بازرس بهداشت محيط و پزشک، نسبت به تمدید اعتبار کارت اقدام نمایند
  • متصدی و مدیران اماکن و مراکز موظفند در صورت مشاهده علایم بيماری قابل انتقال ضمن جلوگيری از ادامه فعاليت افراد مشکوک به بيماری آنها را به مراکز بهداشتی درمانی محل هدایت نمایند

مرجع صدور کارت بهداشت کجاست؟

مرجع صدور کارت معاینه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان/مراکز بهداشتی درمانی، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد

آزمایشگاه بالينی

مرجع قانونی انجام آزمایشات بالينی موضوع این دستورالعمل، آزمایشگاههای تشخيص طبی مراکز بهداشت شهرستان مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت و آزمایشگاههای تشخيص طبی خصوصی دارای مجوز از وزارت بهداشت می باشد.

تصميم گيری در مورد اولویت در انتخاب آزمایشگاه(بخش دولتی یا بخش خصوصی ویا هردو) به عهده هيئت امنای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشد

وجود کارت در محل کار

کليه متصدیان و مدیران موظفند کارت معاینه پزشکی خود و سایر کارکنان را در محل مناسب در معرض دید عموم نگهداری عدم ارائه کارت به بازرسين بهداشت محيط به منزله نداشتن کارت نمایند و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت به آنها ارائه نمایند می باشد

اتباع خارجی

صدور کارت معاینه پزشکی برای اتباع خارجی در صورتيکه مجوز اقامت و مجوز فعاليت در داخل کشور را از مراجع ذیربط داشته .باشند با اخذ کپی مجوز های مذکور بلامانع است معاینات بالينی و آزمایشات لازم در صورت نياز مشابه اشخاص ایرانی است

شکل کارت معاینه پزشکی

کارت معاینه پزشکی باید مطابق فرمت تعيين شده صادر شود رنگ کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن شش ماهه است سبز و کارت معاینه پزشکی که مدت اعتبار آن یک سال است به رنگ آبی چاپ و صادر شود

عاینات پزشکی باید مطابق چک ليست گواهی معاینات و آزمایشات بالينی پيشه وران مراکز و اماکن انجام شودتبصره١ .پزشک شخصاً مکلف به انجام معاینه و تکميل چک ليست مذکور می باشد

کشت مدفوع

کشت مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشاميدنی و افرادی که تماس مستقيم با ماده غذایی دارند از نظر سالمونلا و شيگلا الزامی است

آزمایش مستقيم مدفوع برای متصدیان و کارکنان مراکز تهيه، توليد، نگهداری، حمل و نقل، توزیع، عرضه و فروش موادخوردنی و آشاميدنی باید در سه نوبت انجام شود

در صورت نياز ،آزمایشات مربوط به سل براساس معاینه بالينی و نظر پزشک برای متصدیان مراکز و اماکن انجام شود

در صورت وجود علائم بيماری ایدز و هپاتيت در افراد شاغل در آرایشگاه و مراکز مشابه پزشک مکلف است نسبت به معرفی افراد جهت انجام آزمایشات مربوطه اقدام نماید

در صورت مثبت بودن نتيجه آزمایش ، مداخله فقط در حد ارائه آموزش مداوم می باشد

هزینه معاینه بالينی و انجام آزمایش

دریافت هزینه های مربوط به معاینه بالينی و انجام آزمایش برابر دستورالعمل و تعرفه های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است مبالغ مذکور جزو درآمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و هر گونه تصميم گيری در مورد نحوه ی اخذ و هزینه آن به عهده هيئت امنای دانشگاه می باشد

وظيفه معرفی افراد مشمول به پزشک و صدور کارت معاینه پزشکی به عهده بازرس بهداشت محيط و وظيفه انجام معاینات بالينی به عهده پزشک می باشد

٢ .مسئول صدور و امضاءکنندگان کارت موظفند قبل از صدور و امضاء آن، چک ليست معاینه و نتایج آزمایش را رؤیت نمایند

-٣چک ليست معاینه و نتایج )بازرس بهداشت محيط مکلف است تا زمان انقضای اعتبار کارت معاینه پزشکی مستندات مربوطه – .را در پرونده امکنه نگهداری نماید

دستور العمل نحوه صدور كارت بهداشت

دستور العمل نحوة صدور كارت معاينه بهداشتي:

معاينات و آزمايشات لازم قبل از صدور كارت معاينه بهداشتي جهت متصديان و كاركنان مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي (به جز آرايشگاههاي زنانه و مردانه):

۱- معاينه پزشكي از نظرمو، پوست و ناخن

۲- انجام آزمايش مدفوع در سه نوبت

۳- انجام كشت مدفوع از نظر سالمونلا و در صورت لزوم (با تشخيص و نظر پزشك) شيگلا و در صورت امكان انتروباكتر ياسه هاي پاتوژن ، توضيح اينكه كشت هاي مذكور صرفاً جهت كاركناني كه با مواد غذايي سر و كار دارند به جز خوارو بار فروشي، خانه داري هاي مراكز اقامتي و متصديان حمامها ضروري مي باشد.

۴- انجام آزمايشات مربوط به سل براساس معاينه باليني با نظر پزشك

معاينات و آزمايشات لازم جهت متصديان آرايشگاههاي زنانه و مردانه:

۱– معاينه پزشكي از نظر مو، پوست و ناخن

۲- انجام آزمايش HBSAg

۳- انجام واكسيناسيون (با هزينه شخصي) پس از اينكه نتيجه آزمايش HBSAg منفي اعلام گرديد.

۴- صدور كارت معاينه بهداشتي پس از انجام حداقل يك نوبت واكسن هپاتيت B

نكته:

۱- در مواردي كه نتيجه آزمايش HBSAg منفي باشد حداقل ۶ ماه يك بار به منظور رعايت احتياطات همه جانبه تحت آموزش قرار گيرد و بهتر است از انجام اقداماتي  كه با وسايل نوك تيز مثل تيغ سرو كار دارند خودداري نمايند.

۲- مدت  اعتبار كارت معاينه بهداشتي براي كاركناني كه با مواد غذايي سر و كار دارند ۶ ماه مي باشد.

۳- مدت اعتبار كارت معاينه بهداشتي جهت آرايشگران زنانه و مردانه، خواروبارفروشي ها متصديان حمامها و خانه دارهاي هتل و مراكز اقامتي يك سال مي باشد.

۴- كليه مراكز بهداشتي درماني مراجعين را جهت آزمايشات لازم به آزمايشگاه هاي تحت پوشش مركز بهد اشت معرفي نمايند و موارد HBS را صرفاً به مركز شهيد قدسي معرفي و پس از منفي بودن نتايج نسبت به واكسيناسيون و صدور كارت آنها اقدام نمايند.

راهنماي تنظيم فرم آماري نتايج صدور كارت معاينه پزشكي شاغلين مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي:

با توجه به اينكه آزمايشات سه نوبتي است توجه به نكات ذيل ضروري مي باشند:

۱- در ستون تعداد موارد انجام شده براي آنتامباهيستوليكا، ژيارديا، آسكاريس، اكسيور و ساير انگلها تعداد موارد سه برابر تعداد كاركنان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي (به جز آرايشگاه ها) كه متقاضي صدور كارت مي باشند است.

۲- در قسمت كشت سالمونلا، شيگلا و آنتروباكترياسه تعداد موارد انجام شده برابر با تعداد كاركناني است كه با مواد غذايي سر و كار دارند(كه طبق نظر پزشك در صورت نياز مورد آزمايش قرار مي گيرند)

۳- در قسمت معاينات مو، پوست و ناخن تعداد موارد برابر با تعداد كل كاركنان مراكز تهيه و توزيع، اماكن عمومي و آرايشگاهها مي باشند كه جهت صدور كارت مراجعه نموده اند.

مثال: در صورتي كه در يك مركز بهداشتي درماني تعداد ۱۰۰ كارت معاينه پزشكي صادر شده باشد و نحوه مراجعين به شكل زير باشد:

(a) 70 نفر كاركنان عرضه مواد غذايي

(b) 10 نفر كاركنان مراكز اقامتي و اماكن عمومي

(c) 20 نفر شاغل در آرايشگاهها و گرمابه ها – در ستون آنتـامبـاهيستولتيكا ، ژيـارديـا، آسكاريس، اكسيور و ساير انگلها۲۴۰=۳× ( ۷۰+۱۰) =۳× (a+b)نوشته مي شود.

– در ستون سالمونلا، شيگلا و انتروباكتروياسه ۷۰ مورد نوشته مي شود.

a=70 – در ستون مو، پوست و ناخن a+b+c 70+10+20= 100 مورد نوشته مي شود.

نظرات